منظره منطقه كوهستانی جنگلهای شوارتزوالد (جنگل سیاه). در گذشته ای نه چندان دور درختان این جنگل به اندازه ای انبوه بودند كه نور خورشید از میان درختان قادر به عبور نبوده و نام جنگل سیاه برگرفته از همین مساله بود.

منظره زیبایی از جنگل آنلیه در منطقه والونی كشور بلژیك كه هر سال در جریان جشن كریسمس یا نوئل بزرگترین كاج این جنگل را بریده و در میدان اصلی شهر بروكسل نصب میكنند.

تصویر منطقهای در 20 كیلومتری شهر مورونداوا در جزیره ماداگاسكار كه به دلیل این درختان عظیم بائوباب كه به طرز منظمی قرار گرفتهاند به مسیر بائوبابها مشهور است.

منظره بدیعی از جنگلهای پارك ملی بانف در كانادا كه به اندازهای انبوه هستند كه نور خورشید به زمین آن نمیتابد.

تصویری از جنگل های بارانی پارك استادوال دا سرا در كشور برزیل كه بیش از 17 هزار هكتار مساحت دارد.

نظره جنگلهای انبوه پارك ملی یوزیمیت كه در درهای وسیع در میان صخرههای منطقه سیئرا نوادا در امریكا قرار دارد.

منظره جنگل بارانی آمازون در كشور اكوادور كه در عین حال به نام اورینته نیز نامیده میشود و یبش از نیمی از خاك اكوادور را میپوشاند.

تصویری از جنگل های بارانی و اولیه در كشور میانمار (برمه) كه یكی از وسیعترین جنگلهای اولیه جهان بوده و در آن میتوان بیش از هفت هزار گونه نباتی را مشاهده كرد.

تصویر جنگلهای وسیع درخت سدر در كشور لبنان در ارتفاع 2 هزار متری. جنگلهای درخت سدر كه نماد لبنان است امروز فقط 1700 هكتار از خاك این كشور را میپوشاند. سن برخی از این درختان بیش از 1500 سال است.

منظرهای از جنگل انبوه سامانا در جمهوری دومینیكن كه بخش عمدهای از آن را درختان نارگیل و پالم تشكیل میدهد.