فرارو: مردم فنلاند ماه گذشته شاهد یکی از بهیادماندنیترین صحنههای زندگی خود بودند. طلوع آفتاب در برابر ابرهای زمستانی افق شرقی و بازی نور با بلورهای یخ، ۱۳ اثر اپتیکی متفاوت را در اطراف خورشید پدید آورد. ابرهایی که صبح برفراز فنلاند تشکیل شده بود، حاوی بلورهای ششضلعی بلندی از یخ (شبیه به مدادی بلند) بودند که در جهتهای مختلفی پراکنده شده بودند. زاویه تابش خورشید نسبت به این بلورها طوری بود که از بعضی از آنها بازتاب میشد و در بعضی دیگر دچار شکست یا پراش شده و تجزیه میشد. بدینترتیب، ۱۳ تجمع مختلف از پرتوهای خورشید (چه طیف رنگینکمانی و چه تمرکز نور) ایجاد شده که در فاصلههای مختلف از خورشید قرار گرفتهاند. برای تشکیل چنین پدیدهای، دما و رطوبت هوا باید مقدار خاصی باشد تا این بلورهای ششضلعی شکل بگیرند. چنین شرایطی در مناطق قطبی فراوانتر از دیگر نقاط زمین اتفاق میافتد؛ اما حتی در عرضهای میانی مانند کشور خودمان هم میتوان چنین منظرههایی را (البته نه به این شلوغی) مشاهده کرد. کافی است در روزهای ابری نگاهی به دور و بر خورشید و حتی ماه بیاندازید تا این چشماندازهای زیبا را از دست ندهید. شایان ذکر است که به دلیل ارتفاع بسیار پایین خورشید، این بازیهای اپتیکی بهصورت نصفه به نمایش درآمدهاند و اگر ارتفاع خورشید بهاندازه کافی بالا باشد، این کمانها بهشکل حلقهای کامل در اطراف خورشید دیده خواهند شد.