عينكي به نام "صورتي دريا" در يكي از سواحل دانمارك. توريست ها مي توانند پشت شيشه هاي اين عينك بزرگ نشسته و رنگ دريا را صورتي ببينند