جایی برای تفکر«برای من تپههای مرجانی جایی برای تنهایی و تفکر است.» این گفته چارلی ورون، متخصص استرالیایی علوم دریایی است. وی که در حال تماشای مرجانهای صخرهای واقع در بخش شمالی دیواره مرجانی بزرگ استرالیا است میگوید: «اما من میدانم که حیات آنها بسیار شکننده است. من از چیزی که در انتظار آنهاست میترسم.»
ماهی کله قوزدارماهی کله قوزدار که به نام ماهی ناپلئونی یا ماهی مائوری نیز شناخته میشود، یکی از هزاران گونهای است که در تپههای مرجانی زندگی میکند.
نوار مرجانینوارهای پهن مرجانی که از ساحل غربی استرالیا قابل مشاهده هستند، صفحه قاره استرالیا را از آبهای عمیق و تیرهتر دریا جدا میکنند.
ماهیهای لب شکریجریانهای موزون خلیج چلنجر، گروهی از ماهیهای لب شکری راهراه را به این سو و آن سو میکشانند. این ماهیها برای غذا خوردن، با لبهای گوشتالوی خود شبها به شکار بیمهرگان کف دریا میپردازند.
گشت زنی کوسه سرسفیدکوسه سرسفید مشغول گشتزنی در میان مرجانها است.
پوزخند مسخرهپوزخند مسخره یک طوطی ماهی ابزار قدرتمند آن را آشکار میکند: دندانهای تیزی که برای خراشیدن جلبک از روی صخرهها استفاده میشود. اگرچه گاهی این دندانها برای مرجانها مخرب هستند، تلاش این ماهی در اغلب اوقات سودمند و پرفایده است. بدون این ماهیها، رشد جلبکها میتواند باعث خفه شدن مرجانها شود.
لاکپشت پوزه عقابیماهیهای کاردینال با سرعت مشغول حرکت از مقابل یک لاکپشت پوزه عقابی هستند که در میان بیمهرگان پرمانند موسوم به هیدروئید مشغول استراحت است. شکار غیرقانونی این جانور به خاطر لاکش باعث کاهش جهانی جمعیت لاکپشت پوزه عقابی شده است. در حدود 3000 آشیانه این لاکپشت در مناطق شمالی دیواره مرجانی وجود دارد.
تولید مثل در ماه بدریک یا دو شب در سال که ماه بدر در آسمان حضور دارد، مرجانهای صخرهای ثابت مانند Acropora Millepora برای تولیدمثل، دستههای تخمک و اسپرم خود را به صورت همزمان در آب رها میکنند. تخمکهای بارور با نشستن در کف دریا، هسته اولیه کولونیهای جدید را به وجود میآورند.
کرومیس های سبز و آبیماهیهای کرومیس سبز و آبی در انبوه مرجانهای سخت پناه گرفتهاند. دستهای از ماهیهای تفنگی از بالا سر آنها در حال عبور هستند.
دلقک ماهی کنجکاواین دلقک ماهی از میان شاخکهای سمی شقایق دریایی که خانه وی محسوب میشود، به دوربین خیره شده است.
ضیافت شاهانهبوی جسد یک نهنگ عنبر، این ببرکوسه سه متری را به منطقه مرجانها کشیده است تا با این گوشت شناور ضیافتی را برای خود ترتیب دهد. خردههای غذا که توسط کوسه بلعیده نمیشود، غذای ساکنان کوچکتر تپه مرجانی را تامین میکند.
خیار دریایییک خیار دریایی نیم متری، هزاران تخمک خود را به درون آب شلیک میکند. شلیک عمودی تخمکهای این خویشاوند ستارههای دریایی -که پرزهای ناهموار سطح بدن آنها به عنوان حسگر عمل میکند- شانس آنها را در یک تولید مثل موفق افزایش میدهد.
گورگونیا و ماهیهای کاردینالماهیهای کاردینال لاغراندام در مقابل یک گورگونیا (نوعی مرجان از خانواده کیسهتنان) رژه میروند. رنگهای روشن و ملایم سمی بودن گورگونیا را به رهگذرانی که هوس میکنند به شاخکهای آنها ناخنک بزنند، گوشزد میکند.
طوطی ماهی کله قوزییک طوطی ماهی کله قوزی (موریکاتوس) و یک ماهی هامور (گروپر) در نزدیکی کف ماسهای دریا شنا میکنند.
رقابت چند میلیون سالهمرجانهای سخت متراکم که اغلب از گونه Acropora هستند، برای فضا و انرژی نور خورشید در خارج از توده سنگی با هم رقابت میکنند. با وجود اینکه این مرجانها نسبت به تغییر شیمی دریا به شدت آسیبپذیر هستند، این سازندگان ماهر تپههای مرجانی میلیونها سال است که به حیات خود ادامه میدهند.
نبرد مارماهی هااین مارماهیها بر سر یک محل اختفا در خلیج چلنجر با هم رقابت میکنند.
طغبان مرگباراین رودخانه استرالیایی که تودههای بزرگ (رنگ قهوها مرکز عکس) رسوب را با خود حمل میکند، در منطقه کویینزلند وارد دریا میشود. طغیان این رودخانه در اوایل سال 2011 / دی ماه گذشته، حجم عظیمی از آب با کیفیت پایین را وارد منطقه دیواره بزرگ مرجانی کرد. تاثیر کامل این حادثه هنوز معلوم نیست، اما مقادیر زیاد مواد غذایی موجود در کودهای کشاورزی ممکن است منجر به پدیده مضر شکوفایی جلبکها بشود. در عین حال رسوبات نیز با سد کردن نور خورشید، باعث توقف فتوسنتز و خفه شدن مرجانها میشوند.نشنالجئوگرافیک-ترجمه: محمود حاجزمان