تبلیغات اینترنتیclose
سئوالات جغرافیای سال سوم راهنمایی سئوالات جغرافیای سال سوم راهنمایی
معلم . دزفول
نمونه سوالات دوره راهنمايي-دانستنيهاي براي دبيران محترم و دانش آموزان

 

4-   اطلس چیست ؟

الف : همان نقشه جغرافیایی است که بزرگتر رسم شده است .

ب: مجموعه ای از نقشه ها که در یک کتاب رسم شده باشد .

ج: کره جغرافیایی که گسترده شده باشد .

د: مجموعه ای از نقشه ها که روی دیوار کنار هم گذاشته باشند .

5-   فواید نقشه با مقیاس کوچک چیست ؟

الف : جزییات را  به طور مشخص نشان می دهد .

ب: پدیده های طبیعی را با اندازه ای نزدیک به اندازه واقعی نشان می دهد .

ج: مساحت بیشتری از یک سرزمین را نشا ن می دهد .

د: پدیده های بزرگتری را با مساحت کمنری نشان میدهد .

6-   کدام یک از مقیاس های زیر مساحت بیشتری را نشان می دهد .

الف :   ۱                ب:     ۱             ج:  ۱                  د:    ۱

   ------          -----         ------           ------   

     ۱۰۰/۰۰۰             ۱۰/۰۰۰              ۱۰۰۰                     ۱۰۰      

        7- در نقشه ای با  مقیاس ___۱___ فاصله در شهر A    و  B   از یگدیگر  120 سانتی متر است فاصله

                                        ۰۰۰/ ۵۰

حقیقی این دو شهر از هم چند کیلو متر است .

                                                                                                     

الف:    6000                           ب: 6                              ج: 60                             د: 600

8- چگونه می توانیم اندازه واقعی  یک رود خانه  را در روی نقشه پیدا کنیم .

الف : اندازه آن ها را روی نقشه اندازه کنیم                               ب: با استفاده از اندازه نقشه

ج: از روی نقشه نمی توان اندازه واقعی را اندازه گرفت                د: با استفاده از مقیاس نقشه

9- کدامیک از اطلا عات زیر از نقشه جغرافیایی بدست می آید .

الف : چرخش زمین                                                    ب: فاصله واقعی ازآسیا و امریکا    

  ج: جزئیات پدیده های زمین                                         د : کروی بودن زمین

10- میزان کوچک شدن  نقشه نسبت به اندازه واقعی آن را چه می گویند ؟ 

الف :  مقیاس کسری                ب: مقیاس نقشه               ج: توجیه نقشه                 د: مقیاس خطی

11- اگر در نقشه ای با مقیاس ___۱___ طول رودی یک  سانتی متر  باشد  طول رود  در روی زمین چند متر است .                                ۰۰۰/ ۵۰ 

                                      

 الف :  000/50                       ب: 5000                            ج: 500                           د: 50

12- کدام یک از علائم زیر از در نقشه برای نمایش فرود گاه می باشد .

الف :  P                          ب:                                      H     ج:                             V د :  ÷  

13- کدام یک از موارد زیر به ما در پیش   بینی طوفان های مهیب کمک می کند .

 الف : عکس های معمولی        ب: عکس های ماهواره ای       ج: عکس های هوایی     د: مدل جغرافیایی

14- چه عکس هایی به ترتیب برای تهیه نقشه های جغرافیایی  وتهیه اطلاعات بسیار مفید به کار می رود .

الف : عکس های معمولی عکس های ماهواره ای              ب : عکس های هوایی عکس های معمولی

ج : عکس های ماهوره ای -  عکس های هوایی                  د : عکس های هوایی عکس های ماهواره ای

15- به ابزاری که فهم موضوعات  جغرافیایی را برای  ما آسان  می کند  می گویند .

الف : اطلس             ب: فرهنگ جغرافیایی                     ج: کره جغرافیایی        د: مدل جغرافیایی

16- طول جغرافیایی جاده ای بین دو شهر 20 کیلو متر است . روی نقشه این فاصله 20 سانتی متر است مقیاس این نقشه چه صورت  نشان

داده می شود .

الف : ___۱___                 ب : ____۱____               ج : ____۱____       د :  ____۱____

              ۰۰۰/ ۱۰۰                          ۰۰۰/ ۱۰                           ۱۰۰                  ۰۰۰/ ۲۰۰

17- به تپه هایی که از جنس ماسه های ریز که بر اثر باد  در نواحی  بیابانی جابجا می شوند چه می گویند .

الف : تلماسه            ب: یخچال                                   ج: فر سایش                     د: ناهمواری

18- چه عاملی در بیابان سبب  تخریب سنگ ها  می شود .

الف : تفاوت دمای شب وروز        ب: یخچال ها       ج: آب های جاری                          د : باران ها شدید

19- چه عاملی در فرسایش دخالت  ندارد .

الف: باد                          ب: امواج دریا         ج: یخچال                       د : شیب زمین

20- به خمیدگی  یا  چین خوردگی به سمت  بالا چه  می گویند .

الف: تاقدیس               ب: چین مایل                                ج: چین قائم                     د: ناودیس

21- به شکستگی ها یی که با اختلاف ارتفاع  لایه های رسوبی همراه است ................. می گویند .

الف : چین خوردگی                        ب: گسل                   ج : ناهمو اری                   د: ناودیس

22- کدامیک از کوه های زیر در اثر شکست بوجود آمده است .

الف : شیر کوه الوند            ب: کوه های شرق آفریقا                 ج: کوه دماوند               د: کوه زاگرس

23- از دهانه آتشفشان های غیر  فعال  چه موادی خارج  می شود .

الف : بمب های آتشفشانی                 ب: خاکستر

ج: بخار های گوگرد                  د: ابر ها ی غلیظ گوگردی همراه  با  بخار آب

       24- جزیره سورتزی در اقیانوس اطلس در اثر چه عواملی بجودآمده  است .

     الف : چین خوردگی          ب: شکست در زمین            ج: فوران آتشقشانی       د: بالا آمدن مواد مذاب

         25- چرا دانش جغرافیا با فعالیتهای میدانی همراه  است .

         الف : زیرا بر ای آشنا یی بیشتر با آ ن به  نمودار ها و جداول  جغرافیایی نیازمندیم

         ب: زیرا  دانشی است که برای فهم آن از  نقشه استفاده می کنیم

         ج: زیرا  بیش از هر  دانش دیگری به  مشاهده مستقیم  نیا ز دارد .

         د: زیرا نیازمند  دقت و  تجربه زیادی است .

        26-در بیابان ها  چه عاملی سبب  باد های نسبتاً شدید  می شود .

   الف : گرمای زمین          ب: تفاوت دما                    ج: بارش باران                  د: فشار هوا

27-                کوه های شرق آفریقا در اثر چه عاملی  بوجود آمده اند ؟

 الف : شکست در زمین         ب: بالا آمدن مواد مذاب                  ج: چین خوردگی               د: آتشفشان

28-                در یاچه ها از چه آب هایی بوجود آمده اند ؟

الف : آب های فرو رو             ب: آب خوان                    ج: آب های زیر زمینی         د : آب های جاری

29-                 رود های دائمی چگونه بوجود آمده ا ند  ؟

الف : از آب های زیر زمینی و ذوب برف ها                                ب: از ذوب  تدریجی برف ها و ریزش باران

ج: از بهم پیوستن جویبار ها                                                    د : از آب های جاری

30-                 به سرزمینی که یک رود  با شاخه ها یا شعبه هایش در آن جاری است چه می گویند .

الف : حوضه رود                ب: خط تقسیم آب                     ج: دهانه رود                    د : آبشار

31-                 قسمت های مختلف یک سیلا ب را از بالا  به  پایین به  ترتیب چه  می گویند .

الف : آبگیر آبراهه مخروط افکنه                                      ب: آبگیر مخروط افکنه آبراهه

ج: آبراهه آبگیر مخروط افکنه                                          د: مخروط افکنه آبراهه آبگیر

32-                هنگامی که رود در نواحی کم شیب  سطح همواری  را با آبرقت ها  خود ایجاد می کند چه چیزی را بوجود می آورد .

الف : دلتا                          ب: جلگه های آبرفتی           ج: حوضه رود                   د : دهانه رود

33-   کار اصلی کدام یک از وسایل زیر نمایش ساده  اطلاعات جغرافیایی  است .

الف : نقشه               ب: کره جغرافیایی                                    ج: نمودار                        د: رایانه

34-کدام یک از کوه های  زیر در اثر با لا آمدن  مواد مذاب ایجاد شده  است .

الف : کوه دماوند               ب: تفتان               ج: سبلان                           د: شیر کوه

35- بر اثر آزاد شدن  انرژ ی های درون  زمین ایجاد  می شود ؟

الف : چین            ب : سیلاب                                    ج: آتشفشان                     د: زمین لرزه

36- بهترین راه  برای خروج  مواد  مذاب  زمین کجا می باشد .

الف : گسل ها                    ب: قله ها                            ج: دره ها                        د: صفحه ها

    37 -  دلتا در چه محلی بوجود می آید ؟

     الف : محل ورود رود به دریاچه                    ب: محل ورود رود به دریا

     ج: محل ورود رود به باتلاق                           د: محل ورود رود به ریگزار

--------------------------------------------------- 

38- هنگامی که رود در نواحی کم شیب سطح همواری  را با آبرفت های خود ایجاد می کند چه چیزی بوجود می آید .

  الف : دلتا                  ب: جلگه های آبرفتی             ج: حوضه رود                د: دهانه رود

----------------------------------------------------

39- از این وسیله برای مقایسه در جغرافیا استفاده می شود ؟

  الف : جدول              ب: کره                    ج: نقشه                   د: کتاب جغرافیایی

----------------------------------------------------

40- بهترین وسیله برای تعیین ظهر شرعی است ؟

الف : شاخص               ب: قطب نما             ج: ستاره قطبی       د: سایه اجسام

----------------------------------------------------

41- سال 365 و 6 ساعت را چه می نامند ؟

الف : سال عادی          ب: سال کبیسه         ج: سال واقعی        د: سال رسمی

----------------------------------------------------

42- مساحت کدام اقیانوس ها تقریبا با هم برابر است .

الف : آرام و اطلس     ب : هند و آرام       ج: منجمد شمالی و هند          د: اطلس و هند

----------------------------------------------------

43- سرمای طولانی و بارندگی کم از ویژگی های کدام منطقه آب و هوایی است .

الف : برًی                ب: کوهستانی                    ج: قطبی                         د: مدیترانه ای

----------------------------------------------------

44- اگر طبقات رسوبی نرمی کمتری داشته باشد و یا فشار طبقات  قوی باشد چین های ......... بوجود می آید .

 الف : راست                                ب: مایل                   ج: خوابیده                   د: منظم

---------------------------------------------------- 

 

 

نمونه سئولات  مهم جغرافیا ی سال سوم

45- کدام یک از اطلا عات  از نقشه بهتر  بدست می آید ؟ 

الف : محل قطب شمال و جنوب                                                   ب: فاصله حقیقی آسیا از آمریکا

ج: محل دقیق پدیده ها                                                               د: چگونگی ارتباط مردم جهان از راه دریا

46- کار اصلی کدام یک از وسایل مطالعه جغرافیایی  نمایش ساده  اطلا عات جغرافیایی است ؟

47- کدام یک از کوهها  در اثر شکست در زمین  پدید می آید ؟

  -   البرز  -   الوند -       کوههای شرق افریقا  -  دماوند

48- سرزمینی که یک رود با شعبه هایش در آن جاری ا ست چه می گو یند ؟

49- به مجموعه نقشه ها که در یک کتاب جمع آوری شده باشند .................. می گویند .

50- تغییر شکل نا همواری ها توسط انسان با هدف بهر ه برداری از .......... یا ...... انجام می شود .

51- در طبیعت به شکستگی هایی که با اختلاف ارتفاع لایه های رسوبی همراه است .................. می گویند .

52- جا هایی که صفحات پوسته زمین به هم بر خورد می کنند ................... به وجود می آید .

53- میزان نفوذ پذیری آب در زمین به ................. و ......... آن بستگی دارد .

54- به مقدار آبی که در مدت یک ثانیه از جایی معین در مسیر رود عبور می کند ............. می گویند .

55-  برای تهیه نقشه باید با  دید ............. به پدیده های طبیعی نگاه کرد .

56- عوامل تغییر دهنده چهره زمین .............. یا به سرعت شکل  ناهمواری ها را تغییر می دهند .

57- به خمیدگی یه چین خوردگی به سمت پایین را ................ می گویند .

58- صفحات پوسته زمین همواره ثابت هستند  حرکت نمی کنند . صحیح یا غلط  را مشخص کنید .

59- بر اثر خروج مواد مذاب در دریا و اقیانوس ممکن است ............... به وجود بیا ید .

60- فرسایش خاک وقتی شدید تر  می شود که در روی زمین گیاهان  .............. وجود داشته باشد .

61-  تپه ماسه ای را تعریف کنید .

62- در نقشه ای با مقیاس  ____1 ___   فاصله دو شهر 30 سانتی متر است فاصله ی حقیقی این دو

                                                   15000 

 شهر چند کیلو متر است .                                                                                          

63- عکس های ماهوره ای چه  اطلا عات مفید و جدیدی را در اختیار ما  قرار می دهند .

64- مدل جغرافیایی چیست و معروفترین آن کدام است .

65- انواع نمودار ها را نام  ببرید .

66- جغرا فی دانان تنها در چه صورتی می توانند اطلا عات جدید  جغرا فیایی تولید کنند .

67- پیکر شناسان زمین چه کسانی هستند ؟

68- در کدام نواحی  ناهمواری ها با سرعت بیشتری تغییر شکل می دهند چرا ؟

69-  انسان با چه اقداماتی باعث تغییرات در شکل ظاهری زمین می شود ؟

70- شکل یک آتشفشان و قسمت های مختلف آن را نام ببرید .

71- کدام یک از کوههای زیر بر اثر بالا آمدن  مواد مذاب به وجود آمده است ؟

 شیر کوه  -  کوه های شرق آفریقا دماوند رشته کوه البرز -

72-  تغییر شکل ناهمواری ها  توسط انسان به چه هدفی صورت  می گیرد .

73-  به شکستگی هایی که  با اختلاف ارتفاع لایه های رسوبی همراه  است .............. می گویند .

74- از عکس های هوایی  برای تهیه ....................... استفاده می شود .

75- تفاوت  دمای شب و روز در نواحی  بیابانی ............ است .

76- پوسته  زمین یکپارچه و کاملاً  به هم  پیوسته است . ( صحیح  یا غلط )

77-  آب ها به درون خاک ماسه  نسبت به خاک رسی  بهتر نفوذ می کنند . ( صحیح  یا غلط )

78- مصب رود چیست /

79- آب خوان به چه  چیزی می گویند .

80- برای خواندن نقشه  به چه  مواردی باید توجه کرد .

81- کدام  پدیده ها در  آتشفشان های غیر فعال  نشانگر فعالیت  درونی زمین است .

82- در مناطق کوهستانی چه عواملی موجب  تغییر شکل کوهستان ها می شود .

83- مواد حاصل از تخریب کوهستان ها به چه شکل هایی پایین می آید .

84- انواع شکستگی های لایه های رسوبی را نام ببرید .

85- زمین لرزه در سطح زمین چه تغییراتی را ایجاد  می کند .

86- به خمیدگی ها یا چین خوردگی ها به سمت  بالا .................. و به خمیدگی ها و

 چین خوردگی ها به سمت پایین  .............. می گویند

87- برای مشاهده دقیق تر موضو عات جغرافیایی از ....................... استفاده می کنند .

88-  کار اصلی .............. و ................. نمایش ساده اطلاعات جغرافیایی  است .

89- دانش جغرافیا بیش از هر دانش دیگری به ............... نیاز دارد .

90- بالا آمدن  آب اقیانوس ها و دریا را ............. و پایین آمدن آن را ............ می گویند .

91 -  چین خوردگی هیمالیا  بر اثر چین خوردگی لایه های رسوبی بوجود آمده است .

92- جزیره سورتزی در اقیانوس اطلس بر اثر چین خوردگی به وجود آمده است .

93- امروزه برای  تهیه  تقشه های جغرافیایی از چه عکس های استفاده می شود .

94- بیشترین زلزله ها در چه مناطقی از  زمین  اتفاق می افتد .

95- قسمت های مختلف یک سیلاب را نام ببرید.

96- برای جلوگیری از خطر سیلاب چه کار ها یی می توان انجام داد.

97- از آب ذخیره شده پشت سد چه استفاده ای میشود.

98-  رود های فصلی چگونه به وجود می آیند.

99- کار زلزه نگار چیست.

100-دبی رود چیست .

101- شیب قاره را تعریف کنید.

102- منظور از ایوان خشکی چیست؟

103- موج چگونه بوجود می آید ؟

104- در آتشفشان های غیر فعال مانند دماوندو تفتان چه پدیدهایی نشان دهنده  فعالیت های درونی زمین است.

105- چرا بعد از میلیون ها سال شناسایی شکل اولیه چین خوردگی دشوار است .

106- دره های پیر و جوان را با هم مقایسه کنید.

407- چه موقع سیلاب اتفاق می افتد.

408- سرعت روی با عرض 150 متر در هر ثانیه جهار متر است . در صورتی که عمق آب این رود پنج متر باشد

 دبی این رود  چند متر مکعب است .

109-  چرا جریان های دریایی بطور مستقیم حرکت ندارند و از مسیر خود خارج می شوند.

110- 

111-

112

113-فرسایش چیست .؟

114- به همه پستی ها و بلندی های سطح زمین ........... می گویند .

115- به بستری می گویند که رود ها در آن حرکت می کند.

116- در این فصل بیشتر زمین گرم  میشود و انرژی زیادی دریافت می کند .

117- هنگام استفاده از نقشه ............... آن باید با جهت ایستادن ما منطبق باشد .

118- طول جاده ی بین دو شهر 30  کیلو متر است روی نقشه این فاصله  20 سانتی متر شده است .

 مقیاس نقشه به چه صورتی نشان داده می شود.

 


 

 


 

جغرافی سوم

 

 

                                                                                                                                                                                                               

 • کره ی جغرافیایی چه اطلاعاتی در اختیار ما می گذارد ؟ ( درس 1)                                                                                                       
 • عیب کره ی جغرافیایی چیست ؟
 • برای مشاهده ی دقیق تر پدیده های جغرافیایی از چه وسیله ای استفاده می کنیم ؟
 • نقشه را تعریف کنید ؟
 • برای تهیه ی نقشه از چه عکس هایی استفاده می کنند ؟
 • برای تهیه ی نقشه ، از کجا بایدبه پدیده ها نگاه کنیم ؟
 • از یک کوه به چه صورت نقشه تهیه می کنند ؟
 • اطلس چیست ؟
 • نقشه و کره چه تفاوت و چه شباهتی به هم دارند ؟
 • چه اطلاعاتی را به کمک نقشه، بهتر بدست می آوریم ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • مقیاس نقشه را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید ؟  ( درس 2)
 • در مقیاس1000000 /1  هر سانتی متر روی نقشه ، چند کیلومتر در طبیعت است ؟
 • رودی که عرض آن 100 متر است بر روی نقشه 10 سانتی متر دیده می شود، مقیاس این نقشه را مشخص کنید ؟
 • در نقشه ای با مقیاس250000/1   فاصله ی شمال تا جنوب تهران 150 سانتی متراست ، این فاصله چند کیلومتر است ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

 • انواع عکس های جغرافیایی را نام ببرید ؟ ( درس 3 )
 • انواع وسایل مطالعه در جغرافیا را نام ببرید ؟ 
 • جغرافی دانان از عکس های ماهواره ای چه استفاده ای می کنند ؟
 • معروف ترین مدل در آموزش جغرافیا ، چه وسیله ای است ؟
 • کار اصلی نمودارها و جدول ها چیست ؟
 • درچه صورت نمودارها ارزش بیشتری دارند ؟
 • انواع نمودار ها را نام ببرید ؟
 • بهترین روش آموزش مفاهیم جغرافیا ، چیست ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • چه پدیده هایی را ناهمواری می نامند ؟ ( درس  )
 • آیا شکل ناهمواری ها دراثر مرور زمان ثابت است ؟ توضیح دهید؟
 • پیکر شناسان زمین در باره ی چه موضوعی مطالعه و تحقیق می کنند ؟
 • ناهمواری را تعریف کنید ؟
 • مراحل فرسایش را نام ببرید ( تعریف فرسایش)
 • هریک از اصطلاحات قلّه ، یخچال ، پیچان رود، دشت و تپه ی ماسه ای را تعریف کنید ؟
 • چه عواملی باعث تغییر شکل ناهمواری ها می شود ؟
 • عوامل تغییر شکل دهنده ی ناهمواری ها، در کوهستان کدامند ؟ 
 • عوامل تغییر شکل دهنده ی ناهمواری ها در بیابان کدامند ؟
 • علّت وزش بادهای شدید در بیابان ها چیست ؟
 • عوامل تغییر شکل دهنده ی ناهمواری ها در سواحل کدامند؟
 • تغییر شکل ناهموار ها در کجا با سرعت بیشتری انجام می گیرد ؟ چرا؟
 • انسان با چه اقداماتی باعث تغییر شکل ناهمواری ها می شود ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • رسوب و رسوب گذاری را تعریف کنید ؟  ( درس 5)
 • چین خوردگی های زاگرس ، البرز و هیمالیا چگونه بوجود آمده اند؟                                                                           
 • دو قسمت یک چین خوردگی را نام ببرید ؟                                                                                                                                                        
 • انواع چین خوردگی را نام ببرید ؟
 • گسل را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید ؟
 • چهار عامل بوجودآورنده ی کوهستان را نام ببرید؟ 
 • قلّه ی دماوند وکوههای شرق آفریقا هر یک در اثر کدام عامل ایجاد شده اند ؟    
 • باتولیت را تعریف کرده و دو نمونه از این پدیده را نام ببرید ؟
 • آیا پوسته ی زمین یک تکّه و به هم پیوسته است ؟شرح دهید.
 • رشته کوه های بستر اقیانوس ها چگونه به وجود می آیند ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • بهترین جا برای خروج مواد مذاب ( ماگما) از درون زمین کجاست؟ (درس 6)
 • از دهانه ی یک آتشفشان فعّال، چه چیزهایی خارج می شود ؟
 • آتشفشان های بستر اقیانوسی ، چه پدیده ای را ایجاد می کنند ؟ مثالی بزنید ؟
 • چه پدیده هایی در اطراف آتشفشان نیمه فعّال، نشان دهنده ی فعالیت های درونی زمین است ؟  
 • زلزله چگونه و در در کدام قسمت های پوسته ی زمین روی می دهد ؟
 • بیشتر زمین لرزه هاوآتشفشان ها  در چه مناطقی از پوسته ی زمین روی می دهند ؟
 • کشور ایران از نظر زلزله خیز بودن در چه وضعیتی قرار دارد ؟ تو ضیح دهید ؟
 • زمین لرزه ها در سطح زمین چه تغییراتی ایجاد می کنند ؟
 • وسیله ی ثبت قدرت و محل وقوع زلزله چه نام دارد ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • حرکت آب ها در روی ناهمواری ها به چند صورت انجام می گیرد ؟ ( درس 7 )
 • سفره ی آب های زیر زمینی ( آبخوان) را تعریف کنید ؟
 • دریاچه ها چگونه تشکیل می شوند و انسان از آنها چه استفاده هایی می کند ؟
 • میزان نفوذ آب در درون زمین به چه عواملی بستگی دارد ؟ توضیح دهید ؟
 • علّت نفوذ آب در زمین چیست ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • رود چگونه به وجود می آید و به چند صورت جاری می شود ؟  ( درس 8 )
 • منبع تأمین آب رودهای فصلی چه چیزهایی هستند ؟
 • منبع تأمین آب رودهای دائمی چه چیزهایی هستند ؟
 • هریک از مفاهیم ، رودخانه و مصب رود را تعریف کنید ؟
 • آب دهی (دبی رود) را تعریف کنید ؟
 • رودی با عرض 100 متر و عمق 2   متر   ، با سرعت 3  متر در ثانیه حرکت می کند ، دبی این رود چقدر است ؟
 • هریک از اصطلاحات ، حوضه ی رود و خط تقسیم آب را تعریف کنید ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • سیل چه زمانی جاری می شود ؟ ( درس9 )
 • سیلاب ها چگونه باعث فرسایش خاک می شوند  شرح دهید ؟
 • در چه صورت فرسایش خاک و سرعت حرکت سیلاب بیشتر می شود ؟
 • سه قسمت یک سیلاب را نام ببریدو در شکل مقابل نیز آنها را مشخص کنید  ؟                                                                
 • برای جلوگیری از خطر سیلاب چه کارهایی می توان انجام داد ؟                                                                                                                                                                         
 • شکل دره ی جوان و دره ی پیر را رسم کنید ؟                                                       
 • جلگه های آبرفتی چگونه تشکیل می شوند ؟
 • دلتا چگونه و در کدام بخش رود تشکیل می شود ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 • چه مقدار از سطح زمین را آب و چه مقدار خشکی فرا گرفته است ؟  ( درس 10 ) 
 • بزرگترین اقیانوس زمین کدام است و بزرگی آن چقدر است ؟
 • علت وجود نمک در آب اقیانوس ها و دریاها چیست ؟
 • مهمترین نمک و گاز موجود در آب اقیانوس ها کدامند ؟
 • انواع حرکات آب دریاها را نام ببرید ؟
 • جزر و مدرا تعریف کرده و علت بوجود آمدن آن را شرح دهید ؟
 • چرا خورشید کمتر از ماه بر جزر و مد تاثیر می گذارد ؟
 • در چه زمانی مد قوی ایجاد می شود  شرح دهید ؟
 • علت ایجاد جریان های دریایی چیست شرح دهید ؟
 • علت بوجود آمدن موج در دریاها را توضیح دهید ؟
 • حرکت آب دریا ( موج ) در کناره ی دریا و وسط دریا چگونه است ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • هوا را تعریف کنید ؟ ( درس 11 )
 • آب و هوا را تعریف کنید ؟
 • هوا و آب وهوا چه تفاوت هایی با هم دارند ؟
 • عوامل موثر در آب و هوای مناطق مختلف جهان را نام ببرید ؟  
 • تاثیر عرض جغرافیایی بر آب و هوا را شرح دهید ؟
 • فاصله از دریا چه تاثیری بر آب و هوا دارد؟ شرح دهید ؟
 • تاثیرات باد بر آب و هوا را شرح دهید ؟
 • دمای هوا با هر 1000 متر ارتفاع چه تغییری می کند ؟
 • درشهر A  با ارتفاع 4500 متری از سطح دریا ، دما 24+ درجه است ، در شهر B با ارتفاع 1500 متری دما چند درجه است ؟
 • جریانهای دریایی چه تاثیری بر آب و هوای مناطق اطراف خود دارند ؟
 • کدام فعالیت های انسان باعث افزایش دمای هوا می شود ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • زیست بوم را تعریف کنید ؟ ( درس12)
 • انسان با چه اقداماتی زیست بومها را مورد تجاوز قرار داده وآنها را تخریب می کند؟
 • حفاظت از گیاهان و جانوران ( زیست بومها ) چه تاثیری در زندگی ما دارد ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 • بیشتر جمعیت زمین در کدام نیمکره ساکن هستند ؟  (  درس 14 )
 • مناطق پرجمعیت زمین را نام ببرید ؟
 • عوامل جذب جمعیت را نام ببرید؟
 • عوامل دفع جمعیت را نام ببرید ؟
 • مهاجرت را تعریف کنید ؟
 • دلایل اقتصادی مهاجرت را بیان کنید ؟
 • دلایل سیاسی مهاجرت را ذکر کنید ؟                                                                                                                              
 • دلایل طبیعی مهاجرت را نام ببرید                                                                                                                                                                                           
 • انواع مهاجرت را نام ببرید ؟                                                  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                              

 • روستاهاازنظر پراکندگی خانه ها به چند صورت دیده می شوند توضیح دهید( درس 15)
 • عوامل مؤثر در پیدایش روستاها را نام ببرید؟
 • دلایل شکل گیری روستاهای متمرکز و پراکنده را بنویسید ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • اولین شهرها در چه مناطقی بوجود آمدند ؟  (درس16)
 • در گذشته کدام شهرهای ایران شهرت جهانی داشتند ؟
 • یکی از آشکارترین تفاوت شهر با روستا در چیست ؟
 • چه عواملی باعث رشد شهرها می شود، نام ببرید ؟
 • هر یک از شهرهای اصفهان کرمانشاه تهران مشهد و قم در اثر کدام عامل رشد نموده اند ؟ 
 • یکی از مهمترین مشکلات شهرهای بزرگ امروزی چیست؟ توضیح دهید ؟
 • مهمترین منابع آلوده کننده ی محیط شهرها را نام ببرید ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • جهت یابی به کمک خورشید چگونه انجام می گیرد ؟  ( درس17)
 • خورشید در چه سمتی طلوع و در چه سمتی غروب می کند ؟
 • در چه هنگام سایه ی اجسام به حداقل می رسد و امتداداین سایه در نیمکره ی شمالی چه جهتی را نشان می دهد ؟
 • ساده ترین روش جهت یابی چیست توضیح دهید ؟
 • جهت یابی در شب به کمک کدام ستاره انجام می گیرد ؟
 • جهت قبله در ایران به سمت کدام جهت جغرافیایی است ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • مدار ها را تعریف کرده و نام بزرگترین مدا را بنویسید ؟  ( درس 18 )
 • اگر از استوا تا قطب شمال مدارها با فاصله ی 2 درجه رسم شوند چند مدار خواهیم داشت ؟
 • نصف النهارها را تعریف کنید ؟
 • چگونگی تعیین نیمکره ی غربی و شرقی را توضیح دهید ؟
 • مختصات جغرافیایی یک نقطه یعنی چه ؟
 • عرض جغرافیایی هر نقطه یعنی چه شرح دهید ؟
 • طول جغرافیایی هر نقطه  یعنی چه شرح دهید ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • حرکت وضعی زمین چیست و چه نتیجه ای از آن حاصل می شود ؟( درس 19)
 • حرکت انتقالی زمین چیست و جه نتیجه ای از آن حاصل می شود ؟
 • سال شمسی و سال رسمی و سال کبیسه را توضیح دهید ؟
 • فصلها چگونه بوجود می آیند  شرح دهید ؟
 • علت گرمی تابستان و سردی زمستان در چیست شرح دهید ؟
 • محور زمین چند درجه انحراف داشته و چه نتایجی از این انحراف محور حاصل شده است ؟
 • فصلها در دو نیمکره چگونه هستند ؟
موضوع : نمونه سوال جغرافیا سوم, | بازدید : 989
برچسب ها : ,

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 28 تير 1390 :: توسط : محسن
منوي اصلي
درباره وبلاگ
این وبلاگ جهت ارائه مطالب علوم اجتماعی و دروس دیگر مقطع راهنمایی ایجاد شده است و سعی می شود تازه ترین مطالب علوم اجتماعی و دروس دیگر را به زبانی ساده و قابل درک ارائه شود تا در صورتی که دانش آموزان عزیز نیز تمایلی به استفاده از این وبلاگ داشتند به راحتی از آن بهره مند شوند. ( محسن شایق دبیر علوم اجتماعی مقطع راهنمایی دزفول
آمار کاربران
نام کاربری :
رمز عبور :
ثبت نام عضو جدید
فراموشي رمز عبور

موضوعات
آرشيو مطالب
مطالب اخير
مطالب پربازدید
مطالب تصادفی
پیوندها
پیوندهای روزانه
خبرنامه
نظرسنجی
کدام تیم را بیشتر دوست دارید ؟
برچسبها
آمار وبلاگ
آنلاین : 1
بازدید امروز : 6
بازدید دیروز : 101
بازدید هفته گذشته : 107
بازدید ماه گذشته : 112
بازدید سال گذشته : 112
کل بازدید : 129074
کل مطالب : 257
نظرات : 8
رنک گوگل :
جستجو
طراحی: مای تم - قدرت گرفته از: سرویس وبلاگدهی ایران